Werkwijze

Aanmelding

Wanneer u zich telefonisch aanmeldt, noteer ik algemene en verzekeringsgegevens en vraag ik u naar de ernst, aard en het ontstaan van de klachten. Ook informeer ik naar eerdere behandelingen en het resultaat daarvan. Enige informatie over de achtergrond van de klacht kan mij helpen in te schatten of u voor behandeling in mijn praktijk op de juiste plaats bent. Zo nodig adviseer ik andere behandelingsmogelijkheden.

Intake

Meestal is sprake van enige wachttijd voor u met de intake kunt starten. De wachttijd voor behandeling in de basiszorg is korter dan de wachttijd voor behandeling in de specialistische ggz. Dit hangt samen met de duur van de behandeling. De intake bestaat uit enkele gesprekken waarbij ik verder met u in ga op de klachten en problemen, uw situatie nu en uw levensloop. Uw hulpvraag speelt daarbij een belangrijke rol. Naast de intake kan ik gebruik maken van vragenlijsten m.b.t. de klachten of persoonlijkheidsaspecten. Dit om een zo goed mogelijk beeld van u en uw klachten te krijgen. Na de intake bespreek ik met u de mogelijkheden voor behandeling. Soms wordt daarbij een verwijzing overwogen.

Behandelplan

Afhankelijk van uw hulpvraag, de problematiek en richtlijnen vanuit de beroepsgroep met betrekking tot de betreffende problematiek, wordt u een bepaalde behandelmethode voorgesteld en worden behandeldoelen geformuleerd. Dit gebeurt vanuit bestaande kennis en ervaring en op grond van de uitgebrachte richtlijnen bij bepaalde klachten. Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende of een combinatie van methoden. De behandeling kan klachtgericht en/of ontwikkelingsgericht zijn. Belangrijke voorwaarden voor het succes van een psychotherapie is het tot stand komen van een goede therapeutische relatie en overeenstemming over de manier van werken.

Behandeling

De behandeling is veelal wekelijks op een vaste dag en tijd. Soms vinden gesprekken tweewekelijks plaats. Sessies duren doorgaans 60 minuten. Bij EMDR behandeling of bij partnergesprekken duren sessies soms langer. De duur van de behandeling varieert. Afhankelijk van de aard van de therapie kan ik u vragen thuis ondersteunende activiteiten of oefeningen te doen, informatie te lezen of gedachten en gevoelens op te schrijven. Ook kan gebruik gemaakt worden van e-health. Behandelcontacten vinden in principe in de praktijk plaats, maar in geval van ziekte of onvermogen is het mogelijk een digitaal behandelcontact te realiseren. In principe bericht ik uw huisarts en/of psychiater over de behandeling na de intake en bij afronding van de behandeling. Voor cliƫnten die in behandeling zijn is eventuele waarneming tijdens ziekte of vakantie van de behandelaar vastgelegd in het kwaliteitsstatuut.

Bij crisis

De praktijk heeft geen mogelijkheden voor opvang buiten kantooruren. Neem bij een onvoorziene crisissituatie contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. Zij kunnen indien nodig verwijzen naar de crisisdienst.

Waarneming bij vakantie

Indien nodig kan een waarnemingsregeling worden getroffen met een collega-therapeut.

Kwaliteitsbewaking

Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering neem ik deel aan een intercollegiale toetsingsgroep en intervisiegroepen.

Call to Action


Praktijk voor Psychotherapie
L.F. van Elburg / 06 12 47 29 02
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut in Amersfoort